FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında Önemli Duyuru

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25.*, 35.** Süre, 9.*** Bilimsel Hazırlık ve **** Yeterlik Başlıklı Maddeleri gereği ders aşamasını (tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için kredili derslerinden ve seminer dersinden başarılı olmak) bitirme süresi 4 yarıyıl olup, belirtilen sürede ders aşamasını bitiremeyen; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen;  azami süreler içerisinde yeterlik sınavından başarısız olan veya yeterlik sınavına girmeyen; bilimsel hazırlık programında başarılı olamayan ve aşağıda listede bilgileri bulunan öğrencilerimizin ilişiği 04.03.2024 tarihli ve 2024/ sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinmiştir.

Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 05.03.2024 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

2023-2024 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemi yapmış olsa dahi, benzer durumda olan öğrencilerin tespit edilmesi halinde kayıtları silinecektir.

Kaydı Silinen öğrencilerden 2023-2024 Bahar Dönemi Borcunu ödemiş olanlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanılığının  Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İade İşlemleri başlıklı web sayfasında bulunan form ve ekinde istenilen harç ödeme dekontuyla Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanılığınca yapılacaktır.

 

Yüksek Lisans Programı / Süre

* MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Doktora / Süre

**MADDE 35  (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Bilimsel Hazırlık

***MADDE 9  (5) Bilimsel hazırlık programında lisansüstü ders almaksızın geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ancak bilimsel hazırlık döneminde lisansüstü ders alan öğrenci için yönetmelikte belirtilen azami süreler uygulanır. Yaz öğretimi bilimsel hazırlıkta geçen süreden sayılmaz. Bilimsel hazırlıkta geçen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Yeterlik Sınavı
****MADDE 37 – (2) Doktora öğrencileri, kredili derslerini ve bir adet seminerini başarıyla tamamladıktan sonra yeterlik sınavına girerler. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.


Eklenme Tarihi : 17-02-2022 14:41:26